NOPI ÜLES JUHEND

SISSEJUHATUS


Projektikonkursi „Nopi Üles“ eesmärk on toetada noorte omaalgatuslike kogukonna arengule suunatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi ja arendavad  ettevõtlikkust.  

Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus töömaailmas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. See kõik mõjutab noorte konkurentsivõimet tuleviku tööturul.
Teenuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 2-liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad.

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Omaalgatuste alla kuuluvad erinevate sündmuste korraldamine, mis on kogukonnale kasulikud ka pikemas perspektiivis, vahendite soetamine, koolituste/seminaride/infopäevade korraldamine ja kõik muu, mis toetab kogukonna arengut.

Projektid vastavad nõuetele, kui projektiidee on välja töötatud ning projekti tegevused ja aruandlus noorte poolt läbi viidud.

Projektikonkursi eelarve 2018 aastal on 105 949 eurot. Tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Projektikonkursi  teise vooru väljakuulutamise aeg on 18. jaanuar 2017. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Tegevused peavad olema ellu viidud (sh aruanne esitatud) hiljemalt  30. november 2018.

Konkursi tulemused avaldatakse „Nopi Üles“ Facebook´i lehel ning Nopi Üles blogis. Osalejaid teavitatakse kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast rahastuse otsuse selgumist, kui projektiidee on kogukondlikult saanud vähemalt 200 meeldimist või seda on otsustanud toetada projektikomisjon.

Konkursi kontaktisikuteks on „Nopi Üles“ projektijuht Riin Luks, e-post: riin.luks@ank.ee, (58083744) ning noorsootöö spetsialist Carolyn Mets, carolyn.mets@ank.ee
1.1. Projekti tegevused toimuvad Eestis.
1.2. Projektideede saatmine algab konkursi väljakuulutamise päeval ehk 18.01.2017 ja plaanitud lõpp detsember 2018. Projektide tegevused algavad pärast rahastuse saamist, mis eeldab vähemalt 200 meeldimist vastavas Facebook´i keskkonnas või projektikomisjoni otsust. Tegevuste elluviimise periood projekti raames täpsustatakse projektitoetuse saanuga sõlmitavas projektitoetuslepingus.
1.3. Projekti igas etapis on tagatud hea kommunikatsioon ja koostöö projekti kõikide osapoolte (taotleja, projektimeeskond, tugiorganisatsioonid) vahel.
1.4. Projekti rakendamisel tagab taotleja konkursijuhendi punktis 7 kirjeldatud nõuetekohase teavituse ja viitamise projekti toetajatele.
1.5. Projekti idee tuleb esitada läbi käesoleva lingi. Pärast idee esitamist võtab projektimeeskond taotlejaga ühendust ning pakub nõustamist ja tuge projekti esitamise, elluviimise ning aruandluse juures.
1.6. Pärast projektiidee esitamist ning nõustamise saamist tehakse projekti tutvustav video või plakat, mis laetakse üles Facebook´i lehele www.facebook.com/Nopiules.
1.7. Rahastuse saamiseks peab internetikeskkonda üles laetud video või plakat saama kogukonnalt kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Kui vastavat arvu meeldimisi ei saavutata, hindab projekti projektikomisjon.
1.8. Projekti tegevusi on võimalik ellu viima hakata pärast rahastusotsuse selgumist.
1.9. Leping sõlmitakse noort esindava juriidilise isikuga, erijuhtudel noore endaga.
1.10. Projekt peab olema ellu viidud pärast rahastusotsuse selgumist hiljemalt  30. november 2018
1.11. Projekti tegevusi ja läbiviimist on võimalik jälgida läbi Nopi Üles projektikonkursi  blogi.
1.12. Projekti aruandlus toimub läbi Nopi Üles blogi, kus seda saavad näha ka kõik huvilised. Kuluaruanne saadetakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele.

2. PROJEKTI TINGIMUSED

2.1. TAOTLEJA SOBIVUS

2.1.1. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis elav või õppiv vähemalt 2-liikmeline noortegrupp.
2.1.2. Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise, juhtimise, läbiviimise, tulemuste hindamise ja aruandluse eest.

2.2. PROJEKTI SOBIVUS

2.2.1. Projekt täidab konkursi eesmärki, kui tegemist on noorte omaalgatuslike ideedega, mille läbi areneb kodukoht ja kasusaajad on ka teised kogukonnaliikmed ning kus noored omandavad uusi oskusi, saavad kogemusi ja arendavad ettevõtlikkust, mille läbi tõuseb nende konkurentsivõime. Kogukondlik omaalgatus eeldab seda, et idee on tulnud noorelt, kes kaasab tegevusse ka teised kogukonnaliikmed, arendades sellega ka passiivsete kogukonnaliikmete heaolu. Üldjuhul loetakse algatuseks tegevust, mis avaldab positiivset mõju ka pikemas perspektiivis.

2.2.2. Projekt tegevused võivad alata kohe, kui taotlus on saanud rahastusotsuse ja lõppeda (sh aruande esitamine) taotluses märgitud kuupäeval, kuid mitte hiljem  30.11.2018
2.2.3. Projekti elluviimisel arvestatakse hea juhtimise põhimõtteid –vastutust, läbipaistvust, osalust, võrdsust, vastavust kogukonna vajadustele.
2.2.4. Projekti  õpiväljundideks on:
2.2.4.1. projektide kirjutamise ja elluviimise oskus;
2.2.4.2. meeskonnatööoskus;
2.2.4.3. koostööoskuse arendamine;
2.2.4.4. ajaplaneerimiseoskus;
2.2.4.5. eelarve koostamise ja järgimise oskus;
2.2.4.6. analüüsioskus.
2.2.5. Projekt on mittetulunduslik. Projekti tegevustega ei teeni toetuse saaja kasumit.
2.2.6. Noortegrupi, kellega ei sõlmita lepingut läbi juriidilise isiku, arved saadetakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele.
2.2.7. Kõikide taotluse esitanud noortegruppidega võetakse ühendust seitsme tööpäeva jooksul, isegi kui projekti tingimused vastavad mõne teise projektifondi tingimustele. Sel juhul suunatakse noortegruppi oma taotlust esitama teise projektifondi, näiteks
2.2.7.1. kui projekt on mõeldud osaluskogude noortele või on läbiviidav osaluskogusse kuuluvate noorte poolt, suunatakse projekti esitama Eesti Noorteühenduse Liidu osaluskogude projektifondi;
2.2.7.2. kui projekt on rahvusvaheliste eesmärkidega, suunatakse projekti esitama Erasmus+ projektifondi;
2.2.7.3. nõustaja soovitab noortegrupile mõnda teist projektifondi, kuhu esitatud projekt võiks rohkem sobida

2.3. PROJEKTI JUHTIMINE

2.3.1. Projekti juhib projektijuht.
2.3.2. Projektimeeskonda peab kuuluma vähemalt 2 noort.

2.4. PROJEKTI SIHTRÜHM

2.4.1. Projekti sihtrühmaks on Eestis elavad 7-26 aastased noored ning nende kogukond.
2.4.2. Projektis osalemine on sihtrühmale tasuta.

2.5. PROJEKTI TEGEVUS

2.5.1. Projektikonkursi põhimõtteid:
2.5.1.1. toetatakse noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist;
2.5.1.2. arendatakse ettevõtlikkust, mille kaudu tõuseb noorte konkurentsivõime;
2.5.1.3. tegevused edendavad aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse ning suureneb noorte valmisolek vabatahtlikult tegutseda.

2.6. PROJEKTI EELARVE

2.6.1. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 2000 eurot.
2.6.2. Projektil ei tohi olla oma- või kaasfinantseeringut. Sponsorlus on lubatud ruumide, vahendite vms kujul. Kui projektist areneb välja suuremahulisem jätkuprojekt, tuleb sellest Nopi Üles projektijuhti teavitada.
2.6.2. Kulude planeerimisel tuleb järgida majanduslikku otstarbekust.
2.6.4. Projekti eelarve koosneb taotletavast toetusest. Kulude arvestus peab olema eelarves kirjeldatud, sh ühikute suurus, kogused, hinnad jm.
2.6.5. Nõustajatel on õigus teha ettepanekuid eelarve muudatusteks majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt.

2.7. TOETATAVAD TEGEVUSED JA KULUD

2.7.1. Toetatakse konkursi eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nendega seotud põhjendatud kulutusi (nt transpordikulu, ruumide rent, majutamine, toitlustamine, materjalid, tegevusvahendid, ekspertide palgakulu, sissepääsuks vajalikud piletid jms).
2.7.2. Projekti kõikidest tegevustest peab jääma nn kontrolljälg – nt päevakava, osalejate registreerimisleht jms. Toetuse saaja võib osalejate osalemist ja osalejate osalemise arvu tõendada ka muul viisil, kuid see lepitakse eraldi kokku toetuslepingus.
2.7.3. Projekti tegevuste käigus kogutakse osalejatelt tagasisidet ja analüüsitakse projekti mõju.
2.7.4. Kõik kulud peavad olema põhjendatud ja läbipaistvad. Kulusid ja nende maksmist tõendavaid originaaldokumente (arved, lepingud, maksekorraldused jmt) peab taotleja säilitama vähemalt 4 aastat pärast konkreetse toetuslepingu lõppemist. Aluseks perioodi 2014-2020 struktuurtoetuste seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1303/2013 artikkel 140 lg 1.

2.8. KULUD, MIDA EI TOETATA

2.8.1. Kulusid, mis ei ole otseselt seotud eesmärkide täitmisega.
2.8.2. Taotleva juriidilise isiku administratiivkulud.
2.8.3. Rahvusvahelise noorsootöö tegemiseks tehtavad kulud.

3. TAOTLUSE ESITAMINE JA HINDAMINE

3.1. TAOTLUSE ESITAMINE

3.1.1. Taotlus vormistatakse eesti keeles läbi selleks loodud keskkonna. Taotluse esitab noor, erandkorras tema esindaja.
3.1.2. Peale taotluse esitamist võtab Nopi Üles nõustaja noorega ühendust, räägitakse läbi projekti eesmärk, tegevuskava ja eelarve. Vajadusel tehakse parandusi.
3.1.3. Peale nõustajaga konsulteerimist kujundab taotleja projekti tutvustava taotluse plakati või video kujul, mille Nopi Üles projektimeeskond laeb üles selleks ettenähtud keskkonda.
3.1.4. Postri või video lisainfona esitatakse lühikokkuvõte ideest, kus peab välja tulema kuidas toetatakse kogukonna arengut, milline on projekti mõju kogukonnale ning millise küsimuse lahendamisele on see suunatud.

3.2. TAOTLUSE HINDAMINE

3.2.1. Loodud taotlused laetakse üles selleks loodud keskkonda, kus saab töödele hoogu anda 14 päeva jooksul, kasutades Facebooki meeldimiste (like’ide) võimalust.
3.2.2. Taotlus peab toetuse saamiseks kokku saama 200 meeldimist.
3.2.3. Kui taotlus saab 200 meeldimist kokku enne 14 päeva möödumist, siis on taotlus saanud automaatse toetuse ja taotlejaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping.
3.2.4. Kui taotlus ei saa 14 päeva jooksul kokku 200 meeldimist kaasatakse projektikomisjon, kes teeb otsuse taotluse toetamise/mittetoetamise kohta.
3.2.5. Komisjoni kuuluvad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ning vastav ekspert (nimekiri võib täieneda). Vaatlejana kaasatakse ENTK esindaja.
3.2.6. Mittetoetamise põhjus võib olla:
3.2.6.1. taotlus ei vasta eesmärkidele;
3.2.6.2. soovitakse toetust, mis on kaetavad teiste spetsiifiliste fondide kaudu;
3.2.6.3. konkursi eelarves ei jätku taotluste rahastamiseks vahendeid.

4. LEPINGU SÕLMIMINE

4.1 Peale toetuse kinnitamist sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Leping sõlmitakse juriidilise isikuga, kelle ülesandeks on noortegrupi toetamine kogu projektiperioodi vältel (noortekeskus, huvikool, kool, kultuurimaja, külaselts vmt). Juhul, kui noored ei leia endale toetavat organisatsiooni, siis sõlmitakse leping täisealise noortegrupi liikmega. Kui grupis ei ole ühtegi täisealist liiget, siis saadetakse projekti arved tasumiseks EANKi raamatupidamisele.
4.2 Lepingus sätestatakse lepingu summa, projekti nimi, periood, aruandlus, arveldamine. Lepitakse kokku, kas arved tasub EANK või kantakse toetus noore/juriidilise isiku arvele. Kui projekti raames on planeeritud vahendite soetamine, siis lepitakse kokku nende hilisem asukoht pärast projektitegevuste lõppemist.
4.3. Pärast lepingu sõlmimist toimub täiendav nõustamine, kus räägitakse läbi teavitustegevusega seotud küsimused ja nõuded, projektiraames toimuvad sponsorlusevõimalused ja jätkuprojektide tekkevõimalused ning teised nõustaja poolt esitatud teemad.

5. PPOJEKTI TOETUSLEPINGU MAKSED

5.1. Toetus makstakse välja kuni 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
5.2. Toetus makstakse välja ettemaksena 90% ulatuses, pärast vahearuande heakskiitu ülejäänud 10%. Täpsemad kuupäevad ja tingimused fikseeritakse lepingus.

6. ARUANDLUS

6.1 Projekti aruandlus toimub läbi spetsiaalselt loodud blogi. Blogisse kantakse foto ja videomaterjal, analüüsitakse õpitulemust ja eesmärkide saavutamist.

7. AVALIKKUSE TEAVITAMINE

7.1 Toetuse saaja kohustub projektiga seotud tegevustes viitama, et noorte idee on saanud tuge projektifondist "Nopi Üles", mille tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
7.2 Toetuse saaja kasutab trükistes, reklaamides ja avalikel esinemistel Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Sotsiaalfondi, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ning projektifondi logosid.

8. TOETUSE TAGASTAMINE


8.1. Kui toetuse saaja ei rakenda projekti nagu lepingus kokku lepitud, on Eesti ANKil õigus leping lõpetada, rahalist toetust vähendada ja/või nõuda juba makstud summade osalist või täielikku tagastamist.