NOPI ÜLES JUHEND

SISSEJUHATUS


Projektikonkursi „Nopi Üles“ eesmärk on toetada kogukonna arengule suunatud ja noorte poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandatakse uusi oskusi, saadakse uusi kogemusi ja kontakte ning arendatakse ettevõtlikkust.  

Tegevused, mille kaudu noored panustavad kogukonna arengusse, aitavad edendada ka aktiivset eluhoiakut. Seeläbi tõuseb teadlikkus töömaailmas toimuvast ning suureneb valmisolek vabatahtlikult tegutseda. See kõik mõjutab noore inimese konkurentsivõimet tuleviku tööturul. 

Teenuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 2-liikmelise grupi, lisaks noorte inimestega tegelevad spetsialistid, mentorid ja juhendajad.

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Omaalgatuste alla kuuluvad erinevate sündmuste korraldamine, mis on kogukonnale kasulikud ka pikemas perspektiivis ja jätkusuutlikku tulemiga, vahendite soetamine,  koolituste/seminaride/infopäevade korraldamine, üldkasutatavate alade ja ruumide loomine või tegevusvõimaluste arendamine. Oluline on projekti avatus kogukonnale ja teistele noortele.

Projektid vastavad nõuetele, kui projektiidee on välja töötatud ning projekti tegevused ja aruandlus läbi viidud noorte poolt (7-26 aastat).

Idee esitamise vorm on leitav aadressil: https://goo.gl/forms/k6MaRKgaU7LxyY9g1

Projektikonkursi eelarve  aastateks 2019-2020 on 190 800 eurot. Tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Projektikonkursi  väljakuulutamise aeg on 14. jaanuar 2019. Tegevused peavad olema ellu viidud (sh aruanne esitatud) hiljemalt 30. november 2020. Ühe projekti läbiviimise aeg võib olla kuni 4 kuud. Taotluse saab esitada maksimaalselt 2 kuud enne tegevuste algust.

Konkursi tulemused avaldatakse „NopiÜles“ Facebook´i lehel, aruandlused Nopi Üles blogis. Osalejaid teavitatakse kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast rahastusotsuse selgumist, kui projektiidee on Facebook´i hindamisprotsessis saanud vähemalt 200 meeldimist või seda on otsustanud toetada projektikomisjon.

Konkursi kontaktisikuteks on „Nopi Üles“ projektijuht Riin Luks, e-post: riin.luks@ank.ee, (58083744) ning noorsootööspetsialist Carolyn Mets, e-post: carolyn.mets@ank.ee

1. PROJEKTI ÜLDNÕUDED

1.1. Projekti tegevused toimuvad Eestis.
1.2. Projektideede saatmine algab konkursi väljakuulutamise päeval ehk 14.01.2019 ja lõpeb september 2020. Projekti tegevused (sh esitatud aruandlus) peavad olema lõppenud hiljemalt 30.11.2020. Projektide tegevused algavad pärast rahastusotsuse selgumist, mis eeldab vähemalt 200 meeldimist vastavas Facebook´i keskkonnas või projektikomisjoni otsust. Tegevuste elluviimise periood projekti raames täpsustatakse projektitoetuse saanuga sõlmitavas projektitoetuslepingus.
1.3. Projekti igas etapis on tagatud hea kommunikatsioon ja koostöö projekti kõikide osapoolte (taotleja, projektimeeskond, partnerorganisatsioonid) vahel.
1.4. Projekti rakendamisel tagab taotleja konkursijuhendi punktis 7 kirjeldatud nõuetekohase teavituse ja viitamise programmi ja projekti toetajatele.
1.5. Projektiidee tuleb esitada google docs vormis, mis on leitab aadressil: https://goo.gl/forms/k6MaRKgaU7LxyY9g1. Pärast idee esitamist võtab Nopi Üles nõustaja taotlejaga ühendust ning pakub nõustamist ja tuge projekti esitamise, elluviimise ning aruandluse juures.
1.6. Pärast nõustamist esitatakse projektiideed tutvustav video või plakat, mis laetakse üles Facebook´i lehele www.facebook.com/Nopiules.
1.7. Rahastuse saamiseks peab internetikeskkonda üles laetud video või plakat saama kogukonnalt kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Kui vastavat arvu meeldimisi ei saavutata, hindab projekti vastavust programmi eesmärkidele projektikomisjon.
1.8. Projekti tegevusi on võimalik ellu viima hakata pärast rahastusotsuse selgumist.
1.9. Leping sõlmitakse noort esindava juriidilise isikuga, erijuhtudel noore endaga.
1.10. Projekt peab olema ellu viidud pärast rahastusotsuse selgumist, aga hiljemalt 30. november 2020.
1.11. Projekti tegevusi ja läbiviimist on võimalik jälgida läbi Nopi Üles projektikonkursi  blogi.
1.12. Projekti aruandlus toimub läbi Nopi Üles blogi, kus seda saavad lugeda kõik huvilised. Kuluaruanne saadetakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele koos kuludokumentide koopiatega.

2. PROJEKTI TINGIMUSED

2.1. TAOTLEJA SOBIVUS

2.1.1. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis elav või õppiv vähemalt 2-liikmeline noortegrupp (noor: isik vanuses 7-26 eluaastat).
2.1.2. Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise, juhtimise, läbiviimise, tulemuste hindamise ja aruandluse eest.

2.2. PROJEKTI SOBIVUS

2.2.1. Projekt täidab konkursi eesmärki, kui tegemist on noorte omaalgatusliku ideega, mille läbi arendatakse kodukoha võimalusi; kasusaajad on ka teised kogukonnaliikmed/noored; omandatakse uusi oskusi, saadakse kogemusi ja arendatakse ettevõtlikkust, mille läbi tõuseb konkurentsivõime. Kogukondlik noorte omaalgatus eeldab seda, et idee on tulnud noorelt, kes kaasab tegevusse ka teised kogukonnaliikmed, arendades sellega ka passiivsete kogukonnaliikmete heaolu. Üldjuhul loetakse algatuseks tegevust, mis avaldab positiivset mõju ka pikemas perspektiivis.
 2.2.1.1. Nopi Üles ei toeta kooli- või organisatsioonisiseseid projekte, milles osalemine ei ole avatud kõigile kogukonnaliikmetele.
2.2.2. Projekt tegevused võivad alata kohe, kui taotlus on saanud positiivse rahastusotsuse ja lõppeda (sh aruande esitamine) taotluses märgitud kuupäeval, kuid mitte hiljem, kui 30.11 2020.
2.2.3. Projekti elluviimisel arvestatakse hea juhtimise põhimõtteid –vastutust, läbipaistvust, osalust, võrdsust, vastavust kogukonna vajadustele.
2.2.4. Projekti  õpiväljundideks on:
2.2.4.1. projektide kirjutamise ja elluviimise oskus;
2.2.4.2. meeskonnatööoskus;
2.2.4.3. koostööoskuse arendamine;
2.2.4.4. ajaplaneerimiseoskus;
2.2.4.5. eelarve koostamise ja järgimise oskus;
2.2.4.6. analüüsioskus;
2.2.4.6. spetsiifilised projekti iseloomust tulenevad oskused.

2.2.5. Projekt on mittetulunduslik. Projekti tegevustega ei teeni toetuse saaja kasumit.
2.2.6. Noortegrupi arved, kui ei sõlmita lepingut läbi juriidilise isiku, saadetakse otse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele.
2.2.7.  Taotluse esitanud noortegruppidega võetakse ühendust seitsme tööpäeva jooksul, isegi kui projekti tingimused vastavad mõne teise projektifondi tingimustele. Sel juhul suunatakse noortegrupp idee esitama teise projektifondi, näiteks
2.2.7.1. kui projekt on mõeldud osaluskogude noortele ja arendab osaluskogu jätkusuutlikkust, suunatakse taotluse esitama Eesti Noorteühenduse Liidu Noorte Osaluse Fondi;
2.2.7.2. kui projekt on rahvusvaheliste eesmärkidega, suunatakse projekti esitama mõnda rahvusvahelise noorsootöö eesmärkidega fondi või konkursile;
2.2.7.3. nõustaja soovitab noortegrupile mõnda teist projektifondi või konkursi, kuhu esitatud projekt võiks rohkem sobida.

2.3. PROJEKTI JUHTIMINE

2.3.1. Projekti juhib projektijuht.
2.3.2. Projektimeeskonda peab kuuluma vähemalt 2 noort.

2.4. PROJEKTI SIHTRÜHM

2.4.1. Projekti sihtrühmaks on Eestis elavad 7-26 aastased noored ning nende kogukond.
2.4.2. Projektis osalemine on sihtrühmale tasuta.

2.5. PROJEKTI TEGEVUS

2.5.1. Projektikonkursi põhimõtteid:
2.5.1.1. toetatakse noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist;
2.5.1.2. arendatakse ettevõtlikkust, mille kaudu tõuseb noorte konkurentsivõime;
2.5.1.3. tegevused edendavad aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse ning suureneb noorte valmisolek vabatahtlikult tegutseda.

2.6. PROJEKTI EELARVE

2.6.1. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 1800 eurot.
2.6.2. Projekti võib kaas- või omafinantseerida KOV või KOV hallatav asutus (noortekeskus, rahvamaja jne) kuni 900€.  Sponsorlus on lubatud ruumide, vahendite vms kujul, va. rahalised vahendid. Kui projektist areneb välja suuremahulisem jätkuprojekt, tuleb sellest Nopi Üles projektijuhti teavitada.
2.6.3. Kulude planeerimisel tuleb järgida majanduslikku otstarbekust.
2.6.4. Projekti eelarve kirjeldatakse ka taotluses. Lepinguga kinnitatud kulude arvestus peab olema eelarves kirjeldatud, sh ühikute suurus, kogused, hinnad jm.
2.6.5. Nõustajatel on õigus teha ettepanekuid eelarve muudatusteks majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt.
2.6.7. Projekti eelarve võib projekti läbiviimise ajal muutuda (nt: mõni vahend on läinud odavamaks ning selle arvelt saab katta projektiga seotud lisakulutusi; mõni vahend saadakse sponsorluse käigus vms), aga iga muutus tuleb Nopi Üles projektijuhiga suusõnaliselt või kirjalikult kooskõlastada.

2.7. TOETATAVAD TEGEVUSED JA KULUD

2.7.1. Toetatakse konkursi eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nendega seotud põhjendatud kulutusi (nt transpordikulu, ruumide rent, majutamine, toitlustamine, materjalid, tegevusvahendid, ekspertide palgakulu, sissepääsuks vajalikud piletid jms).
2.7.2. Projekti kõikidest tegevustest peab jääma nn kontrolljälg – nt päevakava, osalejate registreerimisleht, pildimaterjal jms. Toetuse saaja võib osalejate osalemist ja osalejate osalemise arvu tõendada ka muul viisil, kuid see lepitakse eraldi kokku toetuslepingus.
2.7.3. Projekti tegevuste käigus kogutakse osalejatelt tagasisidet ja analüüsitakse projekti mõju, mille tulemused kirjeldatakse blogipostituse kujul aruandes.
2.7.4. Kõik kulud peavad olema põhjendatud ja läbipaistvad. Kulusid ja nende maksmist tõendavaid originaaldokumente (arved, lepingud, maksekorraldused jmt) peab taotleja säilitama vähemalt 4 aastat pärast konkreetse toetuslepingu lõppemist. Aluseks perioodi 2014-2020 struktuurtoetuste seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1303/2013 artikkel 140 lg 1.

2.8. KULUD, MIDA EI TOETATA

2.8.1. Kulusid, mis ei ole otseselt seotud eesmärkide täitmisega.
2.8.2. Lepingupartneriks oleva juriidilise isiku administratiivkulud.
2.8.3. Rahvusvahelise noorsootöö tegemiseks tehtavad kulud.

3. TAOTLUSE ESITAMINE JA HINDAMINE

3.1. TAOTLUSE ESITAMINE

3.1.1. Taotlus vormistatakse eesti keeles läbi selleks loodud keskkonna. Taotluse esitab noor, erandkorras tema esindaja.
3.1.2. Peale taotluse esitamist võtab Nopi Üles nõustaja noorega ühendust, räägitakse läbi projekti eesmärk, tegevuskava ja eelarve. Vajadusel tehakse parandusi ja täiendusi projektiidee osas.
3.1.3. Peale nõustajaga konsulteerimist kujundab taotleja projekti tutvustava taotluse plakati või video kujul, mille Nopi Üles projektimeeskond laeb üles selleks ettenähtud keskkonda.
3.1.4. Postri või video lisainfona esitatakse lühikokkuvõte ideest, kus peab välja tulema kuidas toetatakse kogukonna arengut, milline on projekti mõju kogukonnale ning millise küsimuse lahendamisele on idee suunatud.

3.1.5. Kui noortegrupp ei ole nõustaja kirjale reageerinud kahe kuu jooksul enne tegevuste planeeritud algusaega, siis taotlus eemaldatakse konkursilt. 

3.2. TAOTLUSE HINDAMINE

3.2.1. Loodud taotlused laetakse üles selleks loodud keskkonda (www.facebook.com/nopiules), kus saab ideedele hoogu anda 14 päeva jooksul, kasutades Facebooki meeldimiste (like’ide) võimalust.
3.2.2. Taotlus peab toetuse saamiseks kokku saama 200 meeldimist.
3.2.3. Kui taotlus saab 200 meeldimist kokku enne 14 päeva möödumist, siis on taotlus saanud automaatse toetuse ja taotlejaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Ühendust võetakse noorega kolme tööpäeva jooksul. Varasema meeldimiste arvu täitumise märkamise korral võib Nopi Üles meeskonnaga ühendust võtta ka noortegrupp ise.
3.2.4. Kui taotlus ei saa 14 päeva jooksul kokku 200 meeldimist, kaasatakse projektikomisjon, kes teeb otsuse idee toetamise/mittetoetamise kohta.
3.2.5. Komisjoni kuuluvad esindajad järgmistest organisatsioonidest: Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse noorsootöötaja, Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ning vajadusel vastava teema ekspert. Vaatlejana kaasatakse ENTK esindaja.

3.2.6. Mittetoetamise põhjus võib olla:
3.2.6.1. taotlus ei vasta eesmärkidele või konkursi tingimustele;
3.2.6.2. soovitakse toetust, mis on kaetavad teiste spetsiifiliste fondide kaudu;
3.2.6.3. konkursi eelarves ei jätku taotluste rahastamiseks vahendeid.

4. LEPINGU SÕLMIMINE

4.1 Peale toetuse kinnitamist sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Leping sõlmitakse juriidilise isikuga, kelle ülesandeks on noortegrupi toetamine kogu projektiperioodi vältel (noortekeskus, huvikool, kool, kultuurimaja, külaselts, MTÜ jne). Juhul, kui noored ei leia endale toetavat organisatsiooni, siis sõlmitakse leping täisealise noortegrupi liikmega, projektiga seotud kulutused ja  arved saadetakse tasumiseks EANKi raamatupidamisele.
4.2 Lepingus sätestatakse lepingu summa, projekti nimi, periood, aruandlus, arveldamine. Lepitakse kokku, kas arved tasub EANK või kantakse toetus noore/juriidilise isiku arvele. Kui projekti raames on planeeritud vahendite soetamine, siis lepitakse kokku nende hilisem asukoht pärast projektitegevuste lõppemist.
4.3. Pärast lepingu sõlmimist toimub täiendav nõustamine, kus räägitakse läbi teavitustegevusega seotud küsimused ja nõuded, projekti raames toimuvad sponsorlusevõimalused ja jätkuprojektide tekkevõimalused ning teised nõustaja poolt esitatud teemad.

5. PROJEKTI TOETUSLEPINGU MAKSED

5.1. Toetus makstakse välja kuni 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
5.2. Toetus makstakse välja ettemaksena 90% ulatuses, pärast vahearuande heakskiitu ülejäänud 10%. Täpsemad kuupäevad ja tingimused fikseeritakse lepingus.
5.2.1. Erandjuhtudel makstakse toetus välja 100% enne vahearuande esitamist. Erandjuhtum võib olla näiteks see, kui ühe kuluartikli hind on suurem kui 90% projekti kogukuludest ning lepingupartneril puuduvad omaeelarvelised vahendid. Tingimused lepitakse kokku lepingupartneri ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse vahel.

6. ARUANDLUS

6.1. Projekti aruandlus toimub läbi spetsiaalselt loodud blogi. Blogisse kantakse foto ja videomaterjal, analüüsitakse õpitulemust ja eesmärkide saavutamist.
6.2. Aruanne saadetakse Nopi Üles meeskonnale vabalt valitud kujul (word fail, laadimine drivesse, muu keskkond). Aruande vormistab blogi jaoks sobivaks Nopi Üles meeskond, kuid aruande autorid peavad arvestama, et aruanne läheb avalikuks lugemiseks üles.
6.3. Aruande juhend saadetakse rahastuse saanud noortele pärast lepingu sõlmimist.
6.4. Lisaks sisuaruandele kuulub aruandluse juurde kuluaruanne, mille vorm saadetakse noortegrupile pärast vahearuande esitamist.
6.5. Kuluaruandega koos peab saatma ka kõikide projektiga seotud kuludokumentide koopiad, mis kajastuvad kuluaruandes ja on toetuslepingus sätestatud summa väärtuses.
6.6. Ülejääk tagastatakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse arvele.

7. AVALIKKUSE TEAVITAMINE

7.1. Toetuse saaja kohustub projektiga seotud tegevustes viitama, et noorte idee on saanud tuge projektifondist "Nopi Üles", mille tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
7.2. Toetuse saaja kasutab trükistes, reklaamides ja avalikel esinemistel Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti, Euroopa Sotsiaalfondi, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ning Nopi Üles projektifondi logosid.

8. TOETUSE TAGASTAMINE

8.1. Kui toetuse saaja ei rakenda projekti nagu lepingus kokku lepitud, on Eesti ANKil õigus leping lõpetada, rahalist toetust vähendada ja/või nõuda juba makstud summade osalist või täielikku tagastamist.